مجسمه مادر و دختر (بدون پدر و بدون حجاب) در پارک بعثت تهران