هیچ زنی در بین پرسنل مجروح و شهید آتش نشانی حادثه پلاسکو وجود نداشت

در بین شهدای آتش نشان و حتی پرسنل آتش نشانی حاضر در محل فروریختن ساختمان پلاسکو هیچ زنی وجود نداشت.