شطرنج

چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟

چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟

چرا مسابقات قهرمانی شطرنج که یک بازی فکری هست مختلط برگزار نمیشه؟

چرا مسابقات قهرمانی شطرنج که یک بازی فکری هست مختلط برگزار نمیشه؟