زنان

حامیان زن حسن روحانی

اکثر زنان و دختران حامی حسن روحانی از جنس روشنفکر و مدرن جامعه به شمار می آیند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد اکثر زنان شاغل از حامیان حسن روحانی بودند.

طرفداران زن حسن روحانی

اکثر زنان و دختران حامی حسن روحانی از جنس روشنفکر و مدرن جامعه به شمار می آیند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد اکثر زنان شاغل از حامیان حسن روحانی بودند.

حامیان زن حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶

اکثر زنان و دختران حامی حسن روحانی از جنس روشنفکر و مدرن جامعه به شمار می آیند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد اکثر زنان شاغل از حامیان حسن روحانی بودند.

نوع پوشش جالب توجه دختران و پسران جوان سوری (پس از آزادسازی حلب)

نوع پوشش جالب توجه دختران و پسران جوان سوری (پس از آزادسازی حلب)

عکس سه زن با مرد همراه در انتهای سفر طبیعت گردی

عکس سه زن با مرد همراه در انتهای سفر طبیعت گردی