زنان

دختران و زنان تکواندو کار

دختران و زنان تکواندو کار

تبلیغات زنان در انتخابات شورای شهر – اردیبهشت ۹۶

تبلیغات زنان در انتخابات شورای شهر – اردیبهشت ۹۶

نسل جدید دختران: حامیان دکتر محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

نسل جدید دختران: حامیان دکتر محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

اکثر زنان شاغل در انتخابات از طرفداران حسن روحانی بودند

اکثر زنان و دختران حامی حسن روحانی از جنس روشنفکر و مدرن جامعه به شمار می آیند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد اکثر زنان شاغل از حامیان حسن روحانی بودند.

طرفداران زن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

اکثر زنان و دختران حامی حسن روحانی از جنس روشنفکر و مدرن جامعه به شمار می آیند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد اکثر زنان شاغل از حامیان حسن روحانی بودند.