زنان

نحوه نشستن زنان در واگن های ویژه ارتباط مستقیمی با روحیه فردگرایانه آنها دارد.

نحوه نشستن زنان در واگن های ویژه ارتباط مستقیمی با روحیه فردگرایانه آنها دارد.

ناراحتی خبرنگار از عکس گرفتن مردم از وی علارغم حضور در جلوی دوربین فیلم برداری!!!

ناراحتی خبرنگار از عکس گرفتن مردم از وی علارغم حضور در جلوی دوربین فیلم برداری!!!