دولت

۳ زن حاضر در کابینه دولت توسعه گرای و حامی زنان حسن روحانی

حسن روحانی علارغم برنامه های متعدد در حوزه زنان فقط همین ۳ زن را در کابینه دولت خود بکارگیری کرده است

زهرا احمدپور،معاون ریاست جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

زهرا احمدپور،معاون ریاست جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری