دولت

امضای توافق همکاری بین معاونت زنان و وزارت نیرو!

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند

برخی مهره های معاونت زنان ریاست جمهوری دولت روحانی

برخی مهره های معاونت زنان ریاست جمهوری دولت روحانی

نگاه خاص حسن روحانی و رئیس جمهور کرواسی

نگاه خاص حسن روحانی و رئیس جمهور کرواسی

دولت حسن روحانی، حامی حقوق زنان!

دولت، حامی حقوق زنان!

نیره پیروزبخت (رییس سازمان استاندارد) و معصومه ابتکار(رییس سازمان محیط زیست

از راست: نیره پیروزبخت (رییس سازمان استاندارد) و معصومه ابتکار(رییس سازمان محیط زیست)