تقویم

سوء استفاده معاونت زنان از روز ولادت حضرت علی اکبر(ع) به نفع مقاصد جنسیتی زنانه

با وجود روز دختر و روز زن در تقویم رسمی کشور، معاونت زنان در روز جوان، نشست صمیمانه با دختران جوان برگزار کرد.

روز ولادت حضرت زهرا(س) در تقویم رسمی کشور به نام روز «زن» نامیده شده است نه روز «مادر»

روز ولادت در تقویم رسمی کشور به نام روز «زن» نامیده شده است نه روز «مادر»