تبعیض جنسیتی

چرا مسابقات قهرمانی شطرنج که یک بازی فکری هست مختلط برگزار نمیشه؟

چرا مسابقات قهرمانی شطرنج که یک بازی فکری هست مختلط برگزار نمیشه؟

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

این عکس رو که دیدم تازه فهمیدم مردسالاری یعنی چی؟

این عکس رو که دیدم تازه فهمیدم مردسالاری یعنی چی؟

هشتمین دوره مجلس دانش آموزی و حضور گسترده دختران در آن

هشتمین دوره مجلس دانش آموزی و حضور گسترده دختران در آن

محدودیت پزشک مرد برای بیماران آقا

تا دو سه دهه اخیر، زنان همواره از مواجهه با پزشکان مرد در تنگنا بودند. چند سالی می گذرد که نوبت مردان شده و آقایان از کمبود پزشک مرد در محدودیت قرار گرفته اند.