تبعیض جنسیتی

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند

اکثر پرسنل آزمایشگاه های پزشکی را زنان و دختران تشکیل می دهند

اکثر پرسنل آزمایشگاه های پزشکی را زنان و دختران تشکیل می دهند.

چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟

چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!