پسران بسیجی و بسیج مردان!!

در حالی که بسیج زنان، برنامه های متعدد فکری فرهنگی برای زنان در نظر گرفته است پسران بسیجی در فضای دیگری سیر می کنند.