اعتیاد

حکایت امروز بسیاری از مردان ایرانی

این مرد باید امروز سرپرست خانواده ای با همسر و فرزندان بانشاط باشد ولی چه بر سر او آمده است که تک و غریب، روزی خود را از بین زباله ها می یابد؟

پسر جوانی که به تازگی به اعتیاد روی آورده است

چه می شود که یک پسر جوان به اعتیاد روی می آورد؟ هنوز دولت حاضر نشده است که علل اصلی روی آوردن پسران و مردان ایرانی به اعتیاد را اعلام کند.