اشتغال

اکثر آگهی های استخدام در بازار آزاد به اشتغال زنان اختصاص دارد

اکثر آگهی های استخدام در بازار آزاد به اشتغال زنان اختصاص دارد

اکثر آگهی های استخدام در بازار آزاد به اشتغال زنان اختصاص دارد

اکثر آگهی های استخدام در بازار آزاد به اشتغال زنان اختصاص دارد

حکایت امروز بسیاری از مردان ایرانی

این مرد باید امروز سرپرست خانواده ای با همسر و فرزندان بانشاط باشد ولی چه بر سر او آمده است که تک و غریب، روزی خود را از بین زباله ها می یابد؟

اکثر آگهی های اشتغال در بازار آزاد به استخدام و بکارگیری زنان اختصاص دارد

اکثر آگهی های اشتغال در بازار آزاد به استخدام و بکارگیری زنان اختصاص دارد.

اکثر آگهی های اشتغال در بازار آزاد به استخدام و بکارگیری زنان اختصاص دارد

اکثر آگهی های اشتغال در بازار آزاد به استخدام و بکارگیری زنان اختصاص دارد.