اشتغال

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

اکثر پرسنل این واحد تولیدی را زنان تشکیل می دهند

اکثر پرسنل این واحد تولیدی را زنان تشکیل می دهند

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

معاینه بیمار مرد توسط پزشک زن!

این عکس رو که دیدم تازه فهمیدم مردسالاری یعنی چی؟

این عکس رو که دیدم تازه فهمیدم مردسالاری یعنی چی؟