اتوبوس

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های درون شهری تهران

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های درون شهری تهران

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های بین خطی شهر تهران

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های بین خطی شهر تهران

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های BRT شهر تهران

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های BRT شهر تهران

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های درون شهری تهران

نشستن زنان در قسمت مردان اتوبوس های درون شهری تهران

برچسب درج شده روی تمام اتوبوس های درون شهری تهران برای منع کردن آقایان از ورود به قسمت زنان

برچسب درج شده روی تمام اتوبوس های درون شهری تهران برای منع کردن آقایان از ورود به قسمت زنان