طرفداران سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری – اردیبهشت ۹۶

زنان حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶

طرفداران سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری – اردیبهشت ۹۶

طرفداران سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری – اردیبهشت ۹۶

تبلیغات زنان در انتخابات شورای شهر – اردیبهشت ۹۶

تبلیغات زنان در انتخابات شورای شهر – اردیبهشت ۹۶

دختران و زنان طرفدار حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶

دختران و زنان طرفدار حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶

منصور نظری: شاعر انقلابی که به دلیل پیگیری فساد قضات تحت سختگیرانه ترین تدابیر قضایی قرار گرفت.

منصور نظری شاعر انقلابی و فدایی رهبری که به دلیل پیگیری فساد قضات از دادستانی تحت سختگیرانه ترین تدابیر قضایی قرار گرفت.