نیره پیروزبخت (رییس سازمان استاندارد) و معصومه ابتکار(رییس سازمان محیط زیست

از راست: نیره پیروزبخت (رییس سازمان استاندارد) و معصومه ابتکار(رییس سازمان محیط زیست)