امضای توافق همکاری بین معاونت زنان و وزارت نیرو!

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند