در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند