تیم ملی کاراته زنان

زنان فقط برای سربازی رفتند ضعیف هستند.