منصور نظری: شاعر انقلابی که به دلیل پیگیری فساد قضات تحت سختگیرانه ترین تدابیر قضایی قرار گرفت.

منصور نظری شاعر انقلابی و فدایی رهبری که به دلیل پیگیری فساد قضات از دادستانی تحت سختگیرانه ترین تدابیر قضایی قرار گرفت.