تبلیغات زنان در انتخابات شورای شهر – اردیبهشت ۹۶

زنان حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶