کدام نوع پوشش، تخیلات جنسی مردان را بیشتر تحریک می کند؟

پوشش رئیس جمهور کرواسی در داخل و خارج از کشور. به نظر شما کدام پوشش از لحاظ جنسی جذاب تر و محرک کننده تر است؟