طرفداران زن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

اکثر زنان و دختران حامی حسن روحانی از جنس روشنفکر و مدرن جامعه به شمار می آیند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد اکثر زنان شاغل از حامیان حسن روحانی بودند.