اکثر پرسنل آزمایشگاه های پزشکی را زنان و دختران تشکیل می دهند

اکثر پرسنل آزمایشگاه های پزشکی را زنان و دختران تشکیل می دهند.