چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟

چرا مسابقات شطرنج بصورت مختلط بین مردان و زنان برگزار نمی شود؟