امضای توافق همکاری بین معاونت زنان و وزارت نیرو!

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند

برخی مهره های معاونت زنان ریاست جمهوری دولت روحانی

برخی مهره های معاونت زنان ریاست جمهوری دولت روحانی

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند

در اجلاس ها و همایش ها، زنان، جلوتر از مردان می نشینند

رای دادن دختران شاغل بیمارستانی

رای دادن دختران شاغل بیمارستانی

راننده اتوبوس زن

اتوبوسرانی زن